Ajankohtaista

Kalatalousalueen yleiskokous 25.3.2022

Kalatalousalueen yleiskokous kokoontui Raanujärven Loimun talolle. Kokous aloitettiin pitämällä hiljainen hetki, muutama viikko sitten poisnukkuneelle pitkäaikaiselle kalatalousalueen ja sitä edeltäneen kalastusalueen hallituksen aktiiviselle jäsenelle Sauli Kuoppalalle. Paikalle oli saapunut edustaja 8 eri kalastusoikeuden omistajan taholta sekä SSAK edustaja. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Uusi hallitus valittiin tehtävään. Kiitämme hallituksesta eroa pyytäneen varapuheenjohtaja Hannu Peltokankaan työstä kalatalousalueen hyväksi ja ansiokkaasta työpanoksesta kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelmaesityksen valmistumisessa. Toivomme Hannulle terveyttä eläkepäiviin ja kireitä havaksia kalastukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela ja varapuheenjohtajaksi Jorma Kariniemi. Muut hallituksen jäsenet ovat Markku Vierelä, Kalervo Niku, Pekka Rajala (SVK), Niilo Huhtanen, Ulla-Maija Uusitalo, Kaisa Koivisto ja Pekka Kivilompolo. Toiminnanjohtajaksi hallitus oli valinut Jouko Sirkkalan. Yleiskokouksessa budjetoitiin kalatalousalueen investointeihin kalustoksi vesistöjen rehevöitymisalueiden niittoa varten sekä koekalastuksiin tarvittavia pyydystarvikkeita. Kokouksessa todettiin Portimokosken kalatiehankkeen positiivisesta muutoksesta. Tornionlaakson Voima Oy toimitusjohtaja Timo Virikko on ilmoittanut yhtiön lähtevän 1/3 osuudellaan mukaan yhdessä Pellon ja Ylitornion kuntien kanssa vesitalousluvan hakemiseen Portimokosken kalatiehankkeisiin. Näin ollen kokonaishankkeella on mahdollisuus saada Triwa-Life hankeesta kalateihin ja kalatalousalueen virtavesien muihin kunnostuksiin noin 5 miljoonan euron tuki.  Maa- ja metsätalousministeriö on jo antanut positiivisen lausuntonsa kalateihin Nousu-hankkeen puitteissa. Toukokuussa on tulossa kalatieasiasta yleinen esittelytilaisuus, josta tiedotetaan lähemmin. Laajemmin kokouksen pöytäkirja tulee luettavaksi kotisivujen hallinto-osioon.

Kalatalousalueen hallituksen kokous 25.3.2022

Hallitus kokoontui Raanujärven Loimun talolle ennen yleiskokousta. Hallitus päätti uuden toiminnanjohtajan nimityksestä Pekka Kivilompolon eropyynnön johdosta. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Jouko Sirkkala. Jouko toimii alueella kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun toiminnanharjoittajana. Hänen 30 vuotinen kokemus yritystoiminnasta, 5. polvessa kalastuksen ammattilaisena ja synnyinalueensa monipuolinen tuntemus katsottiin eduksi toiminnanjohtajan työn suorittamiseen. Tengeliönjoen kalatalousalue kiittää Pekka Kivilompoloa pitkästä työpanoksestaan kalatalousalueen ja entisen kalastusalueen toiminnanjohtajana. Pekan rooli uuden kalatalousalueen järjestäytymisessä kalastusalueen jäljille on ollut merkityksellinen. Pekka lupautui jatkamaan vielä tulevan hallituksen jäsenenä yleiskokouksen niin päättäessään, niin kauan kuin saadaan hänen tilalleen uusi jäsen. Kokouksessa päätettiin myös hankkia kalatalousalueelle omat kotisivut.

 

Kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous 28.12.2021

Kalatalousalue kokoontui ylimääräiseen yleiskokoukseen Raanujärven Loimun talolle klo 18. Kokouksessa käsiteltiin hallituksen ja Kalatalouspalvelut Piilola Tmi valmistelema Kalastuslain 35§ vaatiman esityksen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. KHS tulee turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monipuolisuus, ja edistäen vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Yleiskokous hyväksyi suunnitelman. Suunnitelma on lähetetty ELY kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi. Tengeliönjoen kalatalousalueen KHS on lausunnoilla kalatalousviranomaisella 28.4.2022 asti, jonka jälkeen ELY tekee päätöksen suunnitelman hyväksymisestä tai palauttaa sen uudelleen käsittelyyn. Kokouksessa tiedotettiin, että Portimokosken kalatiehanke on edistynyt hyvin Tornoinlaakson Voima Oy ja yhtiön uuden tj Timo Virikon kanssa. Kalatiehankkeelle on perustettu kaksi toimintaryhmää, josta seurantaryhmässä kalatalousaluetta edustaa puheenjohtaja. Kokouksen pöytäkirja tulee laajemmin luettavaksi kotisivujen hallinto-osioon.

 

Kalatalousalueen hallituksen työpaja 7.10.2021

Hallitus käsitteli alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaesitystä valmistelija Juha Piilolan kanssa. Käyttö- ja hoitosuunnitelma pyritään saada valmiiksi yleiskokouksen hyväksyttäväksi joulukuussa. Tehtiin tarkennuksia ja evästettin valmistelijaa. Paljon on vielä työtä edessä, mutta aikataulun uskottiin riittävän.

 

Kalatalousalueen yleiskokous 14.5.2021

Yleiskokous kokoontui Raanujärven Loimun talolle. Paikalle oli saapunut 8 eri kalastusoikeuden edustajaa sekä SSAK, SVK ja Ylitornio-Pello luonto ry edustajat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela ja varapuheenjohtajaksi Hannu Peltokangas. Valituksi hallituksen muut jäsenet ovat Kaisa Koivisto, Kalervo Niku, Jouko Sirkkala, Markku Viereläja, Jorma Kariniemi, Ulla-Maija Uusitalo ja Eero Kasurinen. Todettiin alueen esityksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi olevan vielä kovasti kesken ja päätettiin tiivistää aikataulutusta valmistelijalle. Todettiin Portimokosken kalateihankkeen etenemisen vaikeudesta, koska Tornionlaakson Voima Oy edelleen vastustaa vesitalousluvan hakemista kalateille. Yritetään vielä kerran vaatia voimayhtiötä osallistumaan hankkeeseen 1/3 osuudella yhdessä Pellon ja Ylitornion kunnan kanssa. Kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessa tulee luettavaksi kotisivujen hallinto-osioon.

 

Kalatalousalueen hallituksen kokous 23.4.2021

Hallitus kokoontui Raanujärven Loimun talolle. Käsiteltiin talousasioita ja yleiskokouksen päätettäväksi esitettävät asiat. Käsiteltiin laajasti alueen esitystä käyttö-ja hoitosuunnitelmaksi niiltä osin, kuin se oli valmis. Tehtiin linjauksia suunnitelman etenemiseksi.

 

Kalatalousalueen yleiskokous 23.9.2020

Yleiskokous kokoontui Napapiirin Järvilomissa Vietosen rannalla. Paikalle oli sasapunut 9 eri kalastusoikeuden edustajaa sekä SSAK 1 ja SVK 2 edustajaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela ja varapuheenjohtajaksi Hannu Peltokangas. Sauli Kuoppala ilmoitti jättäytyvänsä pois hallituksesta. Hänen tilalleen hallitukseen valittiin Jorma Kariniemi. Muut hallituksen jäsenet ovat Eero Kasurinen, Kaisa Koivisto, Ulla-Maija Uusitalo, Kalervo Niku, Jouko Sirkkala ja Markku Vierelä. Todettiin Portimokosken kalateihankkeiden edistymisen vaikeuksista. Tornionlaakson Voima Oy toimitusjohtaja Heikki Hukkanen on tiedottanut, että voimayhtiö ei lähde vesitalousluvan hakijaksi. Kalatiehanketta pyritään esittelemään Portimon kylätoimikunnalle ja kyläläisille. Koronaepidemiatilanne vain vaikeuttaa koolle kutsumista. Kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessa tulee luettavaksi kotisivujen hallinto-osioon.

 

Kalatalousalueen hallituksen kokous 23.9.2020

Hallitus kokoontui Napapiirin Järvilomissa ennen yleiskousta. Kokouksessa käsiteltiin talousasioita ja yleiskokouksen päätettäväksi esiteltävät asiat.  Keskusteltiin erityisesti alueen esityksestä käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Päätettiin pitää asiasta yleisötilaisuus 18.10.2020, joka jouduttiin myöhemmin peruuttamaan koronaepidemiatilanteen tähden.

 

Kalatalousalueen hallituksen kokous 12.8.2020

Hallitus kokoontui Miekoresortissa Miekojärven rannalla. Keskusteltiin talousasioista ja Juha Piilola esitteli käyttö-ja hoitosuunnitelman valmistelutilanteesta. Tehtiin linjauksia ja evästyksiä suunnitelman edistämiseksi. Mietittiin mahdollisuutta yleisötilaisuuden järjestämiseksi. Todettiin, että Jouko Sirkkala on alkanut tekemään kalatalousalueelle Facebook sivustoa, jossa saataisiin aktiivista keskustelua kalatalousalueesta. Keskusteltiin Portimokoseken kalatiehankkeesta ja vesitalousluvan hakijamahdollisuuksista.

 

Tengeliönjoen kalatalousalueen säännöt vahvistettiin 18.12.2019

ELY keskus vahvisti Tengeliönjoen kalatalousalueen säännöt kalastuslain (379/2015) 30§ nojalla. Kalatalousalueen tulee noudattaa toiminnassaan kalastuslakia sekä sen nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä.

 

Kalatalousalueen hallituksen kokous 17.10.2019

Hallitus kokoontui Napapiirin Järvilomissa Vietosen rannalla. Käsiteltiin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekijöiden tarjouksia. Tekijäksi valittiin Kalatalouspalvelut Juha Piilola Tmi. Hallitus nimesi ohjaavaan johtoryhmään käyttö-ja hoitosuunnitelman laadintaan Ilkka Koskela, Hannu Peltokangas, Sauli Kuoppala, Jouko Sirkkala, Markku Vierelä ja Pekka Kivilompolo.

 

Tengeliönjoen kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous 28.1.2019

Kokous pidettiin Loma Vietosella Kuusirannantie 59 95675 MELTOSJÄRVI klo 15.00 alkaen. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli kutsunut kaikki kalastuslain (379/2015) 129§ nojalla kolle kalatalousalueen ensimmäiseen yleiskokoukseen. Kokouksessa päätettiin kalatalousalueen järjestäytymisestä, valittiin hallitus ja valmisteltiin säännöt toimintaa varten ELY-keskuksen vahvistettavaksi. Kokous aloitettiin jäsenten asiakirjojen tarkastuksella. Kalatalousalue perustettiin. Pöytäkirja kokonaisuudessaan tulee luettavaksi kotisivujen hallinto-osioon.

 


Yhteystiedot

TENGELIÖNJOEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 3000078-1


Toiminnanjohtaja:
Jouko Sirkkala
joukoa.sirkkala@gmail.com
040-7665399


Yhteydentottolomake