Ajankohtaista

 

29.11.2023 Kalatalousalueen hallituksen kokous klo 13.00 

Hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen Raanujärven urheiluseura Loimun talolle. Talousasioiden läpikäynnin ja pienhankintapäätösten lisäksi, käytiin läpi avovesikauden aikana tehtyjä toimia käyttö-ja hoitosuunnitelman edistämiseen. Kalatalousalueen hakeman kalatalouden edistämishankkeen varoja on vielä käyttämättä 2023 vuoden loppuun mennessä, joten päätettiin hakea ELY keskukselta jatkoa niiden käytölle vuoden 2024 loppuun saakka ja päätettiin olla hakematta uutta hankerahaa kalatalouden edistämiseen vuodelle 2024. Lakisääteinen toimnta-avustus kalatalousalueelle haetaan normaali käytännön mukaisesti. Vesienhoitokalusto, johon kuuluu kaislaleikkuri ja haravakone on saatu kesän aikana viritettyä kalatalousalueen perämoottoriveneeseen, mutta sen käyttöä ei ole vielä päästy toteuttamaan. Hallitus päätti ohjausryhmästä, joka valmistelee käyttöohjeistuksen laitteistolle. Kokouksessa käsiteltiin Suomen Luonnonsuojeluliiton esitys aloitteesta Kaaranneskosken ja Jolmankosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Esitys nähtiin positiiviseksi aloitteeksi alueen käyttö-ja hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja ollaan valmiina käsittelemään kalatalousvelvoitteen muutosta tarvittaessa kalaviranomaisen pyyntöjen mukaan. Lopuksi todettiin Portimokosken luonnonmukaiseten kalateiden vesitalousluvan saaneen lainvoiman marraskuun puolivälissä tätä vuotta ja tarjouskilpailu lähtee välittömästi käyntiin rakennusvaiheesta. Kilpailuttajana toimii ELY keskus. Kalateiden rakentaminen päästään aloittamaan kesällä 2024 osana Triwa-Life hanketta. Hallitus toivottaa hyvää uutta kalavuotta 2024.

 

13.11.2023 Tengeliönjoen Portimokosken luonnonmukaisten kalateiden vesitalouslupa sai lainvoimaisuuden

Kalateiden rakentamisen kilpailutus aloitetaan välittömästi. Kilpailuttajana toimii ELY keskus. Rakentaminen aloitetaan kesällä 2024 osana TriwaLife hanketta.

 

Kutsu koulutustilaisuuteen 12-13.5.2023 Miekoresort Sirkkakoski  (klikkaa tekstistä ilmoitus suuremmaksi)

21.4.2023 klo 12.00 Kalatalousalueen yleiskokous

Kalatalousalueen yleiskokous kokoontui Raanujärven Loimun talolle klo 14 alkaen. Paikalle oli saapunut kaikkiaan 10 äänioikeutettua kalastusoikeuden omistajaa sekä SSAK äänivaltainen edustaja. Lisäksi kokouksessa oli SLL – Ylitornion-Pellon Luonto ry puheoikeutettu edustaja ja 3 muuta kokouksen osallistujaa. Yhteensä 15 kokoukseen osallistujaa.

Kokouksessa vahvistettiin hallituksen esittämät 2022 vuosikertomus, tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös. Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille. Kokous vahvisti toimihenkilöiden palkkiot ja kulut sekä hyväksyi hallituksen esittämän toiminta-ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2023. Kalatalousviranomaiselta haettu toiminta-avustus ja kalatalouden edistämishankerahoitus oli myönnettynä kokouspäivään mennessä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Ilkka Koskela puheenjohtaja, Jorma Kariniemi varapuheenjohtaja, Markku Vierelä, Kalervo Niku, Pekka Rajala, Niilo Huhtanen, Jari-Pekka Ylikoski, Kaisa Koivisto ja Raimo Joona. Toiminnanjohtajana jatkaa Jouko Sirkkala. Kiitämme suuresta työstä hallitusksesta vapautuneille Ulla- Maija Uusitalo ja Pekka Kivilompolo. Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Juha Väärälä.

Kokouksessa päätettiin vesialueiden omistajille jaettavat korvaukset ha-perusteisesti ja kalatalousalueelle palautuvat korvausvarojen käyttö. Kalatalousviranomiselta ELY-Lappi ei ollut vielä tullut ilmoitusta jaettavasta kokonaissummasta, joten summia ei voitu vielä ilmoittaa.

Tengeliönjoen kalatalousalueella tänä vuonna käynnistyvää Triwa – LIFE vesistökunnostushanketta oli esittelemässä Sihveri Ervasti Lapin ELY-keskukselta. Portimokosken voimalaitoksen ohitustieluvat ovat vielä viranomaiskäsittelyssä. Sitä odotetaan pian, jotta maastossa päästään aloittamaan täysimääräiset työt. Muille kunnostuskohteille haetaan maanomistajien lupia. Toivotaan, että kaikki kohteiden omistajat olisivat tavoitettavissa. Kenttätyöt alkavat kartoituksella jo toukokuussa. Tässä Sihverin esitykset yleiskokouksessa katsottavaksi, klikkaa vahvennettua tekstiä :

Sihveri Ervasti ESITYS Triwa-LIFE kunnostushanke

Sihveri Ervasti ESITYS uomakunnostusopas

Tengeliönjoen kalatalousalueen Triwa-LIFE hankkeen jokikunnostuskohteet merkattuna kartalle vihreällä.

Tengeliönjoen kalatalousalueen yleiskokous 21.4.2023 pöytäkirja liitteineen

21.4.2023 klo 12.00 Kalatalousalueen hallituksen kokous

Hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen ja tämän hallituskauden viimeiseen kokoukseen Raanujärven Loimun talolle. Kokouksessa tehtiin päätösesitykset yleiskokoukselle 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamiseksi. Käytiin läpi taloustilannetta ja tehtiin esitys yleiskokoukselle 2023 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi. Sovittiin myös käytäntö vuonna 2022 investoidusta vesienkunnostuskaluston käyttötavasta. 

22.12.2022 Kalatalousalueen Käyttö – ja hoitosuunnitelma 2022 – 2032 hyväksyminen

Kalatalousviranomainen Lapin ELY-keskus hyväksyi suunnitelman päätöksellään LAPELY/36/2022. Suunnitelma oli ensimmäinen, joka hyväksyttiin koko Lapin läänissä. Lainvoimaisuus päätökselle saatiin 28.1.2023 ilman valituksia. Kiitos kaikille valmistelutyöhön osallistuneille. Nyt on aika alkaa toteuttamaan suunnitelmaa kenttätyöllä, mutta ensin on saatava rahoitus kalatalousviranomiselta Lapin ELY-keskukselta.

Tengeliönjoen Käyttö-ja hoitosuunnitelma 2022-2032  

25.3.2022 Kalatalousalueen yleiskokous 

Kalatalousalueen yleiskokous kokoontui Raanujärven Loimun talolle. Kokous aloitettiin pitämällä hiljainen hetki, muutama viikko sitten poisnukkuneelle pitkäaikaiselle kalatalousalueen ja sitä edeltäneen kalastusalueen hallituksen aktiiviselle jäsenelle Sauli Kuoppalalle. Paikalle oli saapunut edustaja 8 eri kalastusoikeuden omistajan taholta sekä SSAK edustaja. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Uusi hallitus valittiin tehtävään. Kiitämme hallituksesta eroa pyytäneen varapuheenjohtaja Hannu Peltokankaan työstä kalatalousalueen hyväksi ja ansiokkaasta työpanoksesta kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelmaesityksen valmistumisessa. Toivomme Hannulle terveyttä eläkepäiviin ja kireitä havaksia kalastukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela ja varapuheenjohtajaksi Jorma Kariniemi. Muut hallituksen jäsenet ovat Markku Vierelä, Kalervo Niku, Pekka Rajala (SVK), Niilo Huhtanen, Ulla-Maija Uusitalo, Kaisa Koivisto ja Pekka Kivilompolo. Toiminnanjohtajaksi hallitus oli valinut Jouko Sirkkalan. Yleiskokouksessa budjetoitiin kalatalousalueen investointeihin kalustoksi vesistöjen rehevöitymisalueiden niittoa varten sekä koekalastuksiin tarvittavia pyydystarvikkeita. Kokouksessa todettiin Portimokosken kalatiehankkeen positiivisesta muutoksesta. Tornionlaakson Voima Oy toimitusjohtaja Timo Virikko on ilmoittanut yhtiön lähtevän 1/3 osuudellaan mukaan yhdessä Pellon ja Ylitornion kuntien kanssa vesitalousluvan hakemiseen Portimokosken kalatiehankkeisiin. Näin ollen kokonaishankkeella on mahdollisuus saada Triwa-Life hankeesta kalateihin ja kalatalousalueen virtavesien muihin kunnostuksiin noin 5 miljoonan euron tuki.  Maa- ja metsätalousministeriö on jo antanut positiivisen lausuntonsa kalateihin Nousu-hankkeen puitteissa. Toukokuussa on tulossa kalatieasiasta yleinen esittelytilaisuus, josta tiedotetaan lähemmin.

Tengeliönjoen kalatalousalueen yleiskokous 25.3.2022 pöytäkirja

23.4.2022 Vesitalouslupahakemus Tengeliönjoen Portimokosken kalateiden rakentamiseen.                      VESILAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUSSUUNNITELMA 14.5.2021 Portimokosken kalatiet_AVI_140521

25.3.2022 Kalatalousalueen hallituksen kokous

Hallitus kokoontui Raanujärven Loimun talolle ennen yleiskokousta. Hallitus päätti uuden toiminnanjohtajan nimityksestä Pekka Kivilompolon eropyynnön johdosta. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Jouko Sirkkala. Jouko toimii alueella kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun toiminnanharjoittajana. Hänen 30 vuotinen kokemus yritystoiminnasta, 5. polvessa kalastuksen ammattilaisena ja synnyinalueensa monipuolinen tuntemus katsottiin eduksi toiminnanjohtajan työn suorittamiseen. Tengeliönjoen kalatalousalue kiittää Pekka Kivilompoloa pitkästä työpanoksestaan kalatalousalueen ja entisen kalastusalueen toiminnanjohtajana. Pekan rooli uuden kalatalousalueen järjestäytymisessä kalastusalueen jäljille on ollut merkityksellinen. Pekka lupautui jatkamaan vielä tulevan hallituksen jäsenenä yleiskokouksen niin päättäessään, niin kauan kuin saadaan hänen tilalleen uusi jäsen. Kokouksessa päätettiin myös hankkia kalatalousalueelle omat kotisivut.

28.12.2021 Kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous 

Kalatalousalue kokoontui ylimääräiseen yleiskokoukseen Raanujärven Loimun talolle klo 18. Kokouksessa käsiteltiin hallituksen ja Kalatalouspalvelut Piilola Tmi valmistelema Kalastuslain 35§ vaatiman esityksen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. KHS tulee turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monipuolisuus, ja edistäen vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Yleiskokous hyväksyi suunnitelman. Suunnitelma on lähetetty ELY kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi. Tengeliönjoen kalatalousalueen KHS on lausunnoilla kalatalousviranomaisella 28.4.2022 asti, jonka jälkeen ELY tekee päätöksen suunnitelman hyväksymisestä tai palauttaa sen uudelleen käsittelyyn. Kokouksessa tiedotettiin, että Portimokosken kalatiehanke on edistynyt hyvin Tornoinlaakson Voima Oy ja yhtiön uuden tj Timo Virikon kanssa. Kalatiehankkeelle on perustettu kaksi toimintaryhmää, josta seurantaryhmässä kalatalousaluetta edustaa puheenjohtaja. 

Tengeliönjoen kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous 28.12.2021 pöytäkirja

7.10.2021 Kalatalousalueen hallituksen työpaja

Hallitus käsitteli alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaesitystä valmistelija Juha Piilolan kanssa. Käyttö- ja hoitosuunnitelma pyritään saada valmiiksi yleiskokouksen hyväksyttäväksi joulukuussa. Tehtiin tarkennuksia ja evästettin valmistelijaa. Paljon on vielä työtä edessä, mutta aikataulun uskottiin riittävän.

14.5.2021 Kalatalousalueen yleiskokous

Yleiskokous kokoontui Raanujärven Loimun talolle. Paikalle oli saapunut 8 eri kalastusoikeuden edustajaa sekä SSAK, SVK ja Ylitornio-Pello luonto ry edustajat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela ja varapuheenjohtajaksi Hannu Peltokangas. Valituksi hallituksen muut jäsenet ovat Kaisa Koivisto, Kalervo Niku, Jouko Sirkkala, Markku Viereläja, Jorma Kariniemi, Ulla-Maija Uusitalo ja Eero Kasurinen. Todettiin alueen esityksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi olevan vielä kovasti kesken ja päätettiin tiivistää aikataulutusta valmistelijalle. Todettiin Portimokosken kalateihankkeen etenemisen vaikeudesta, koska Tornionlaakson Voima Oy edelleen vastustaa vesitalousluvan hakemista kalateille. Yritetään vielä kerran vaatia voimayhtiötä osallistumaan hankkeeseen 1/3 osuudella yhdessä Pellon ja Ylitornion kunnan kanssa. 

Tengeliönjoen kalatalousalueen yleiskokous 14.5.2021 pöytäkirja

23.4.2021 Kalatalousalueen hallituksen kokous 

Hallitus kokoontui Raanujärven Loimun talolle. Käsiteltiin talousasioita ja yleiskokouksen päätettäväksi esitettävät asiat. Käsiteltiin laajasti alueen esitystä käyttö-ja hoitosuunnitelmaksi niiltä osin, kuin se oli valmis. Tehtiin linjauksia suunnitelman etenemiseksi.

23.9.2020 Kalatalousalueen yleiskokous

Yleiskokous kokoontui Napapiirin Järvilomissa Vietosen rannalla. Paikalle oli sasapunut 9 eri kalastusoikeuden edustajaa sekä SSAK 1 ja SVK 2 edustajaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela ja varapuheenjohtajaksi Hannu Peltokangas. Sauli Kuoppala ilmoitti jättäytyvänsä pois hallituksesta. Hänen tilalleen hallitukseen valittiin Jorma Kariniemi. Muut hallituksen jäsenet ovat Eero Kasurinen, Kaisa Koivisto, Ulla-Maija Uusitalo, Kalervo Niku, Jouko Sirkkala ja Markku Vierelä. Todettiin Portimokosken kalateihankkeiden edistymisen vaikeuksista. Tornionlaakson Voima Oy toimitusjohtaja Heikki Hukkanen on tiedottanut, että voimayhtiö ei lähde vesitalousluvan hakijaksi. Kalatiehanketta pyritään esittelemään Portimon kylätoimikunnalle ja kyläläisille. Koronaepidemiatilanne vain vaikeuttaa koolle kutsumista. 

Tengeliönjoen kalatalousalueen yleiskokous 23.9.2020 pöytäkirja

23.9.2020 Kalatalousalueen hallituksen kokous 

Hallitus kokoontui Napapiirin Järvilomissa ennen yleiskousta. Kokouksessa käsiteltiin talousasioita ja yleiskokouksen päätettäväksi esiteltävät asiat.  Keskusteltiin erityisesti alueen esityksestä käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Päätettiin pitää asiasta yleisötilaisuus 18.10.2020, joka jouduttiin myöhemmin peruuttamaan koronaepidemiatilanteen tähden.

12.8.2020 Kalatalousalueen hallituksen kokous 

Hallitus kokoontui Miekoresortissa Miekojärven rannalla. Keskusteltiin talousasioista ja Juha Piilola esitteli käyttö-ja hoitosuunnitelman valmistelutilanteesta. Tehtiin linjauksia ja evästyksiä suunnitelman edistämiseksi. Mietittiin mahdollisuutta yleisötilaisuuden järjestämiseksi. Todettiin, että Jouko Sirkkala on alkanut tekemään kalatalousalueelle Facebook sivustoa, jossa saataisiin aktiivista keskustelua kalatalousalueesta. Keskusteltiin Portimokoseken kalatiehankkeesta ja vesitalousluvan hakijamahdollisuuksista.

18.12.2019 Tengeliönjoen kalatalousalueen säännöt vahvistettiin 

ELY keskus vahvisti Tengeliönjoen kalatalousalueen säännöt kalastuslain (379/2015) 30§ nojalla. Kalatalousalueen tulee noudattaa toiminnassaan kalastuslakia sekä sen nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä.

Tengeliönjoen kalatalousalueen säännöt

17.10.2019 Kalatalousalueen hallituksen kokous

Hallitus kokoontui Napapiirin Järvilomissa Vietosen rannalla. Käsiteltiin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekijöiden tarjouksia. Tekijäksi valittiin Kalatalouspalvelut Juha Piilola Tmi. Hallitus nimesi ohjaavaan johtoryhmään käyttö-ja hoitosuunnitelman laadintaan Ilkka Koskela, Hannu Peltokangas, Sauli Kuoppala, Jouko Sirkkala, Markku Vierelä ja Pekka Kivilompolo.

28.1.2019 Tengeliönjoen kalatalousalueen järjestäytymiskokous 

Kokous pidettiin Loma Vietosella Kuusirannantie 59 95675 MELTOSJÄRVI klo 15.00 alkaen. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli kutsunut kaikki kalastuslain (379/2015) 129§ nojalla kolle kalatalousalueen ensimmäiseen yleiskokoukseen. Kokouksessa päätettiin kalatalousalueen järjestäytymisestä, valittiin hallitus ja valmisteltiin säännöt toimintaa varten ELY-keskuksen vahvistettavaksi. Kokous aloitettiin jäsenten asiakirjojen tarkastuksella. Kalatalousalue perustettiin. 

Tengeliönjoen kalatalousalueen järjestäytymiskokous 28.1.2019 pöytäkirja


Yhteystiedot

TENGELIÖNJOEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 3000078-1

 Toiminnanjohtaja:
Jouko Sirkkala

Teljotie 1, 90560 OULU
joukoa.sirkkala@gmail.com
puh / WhatsAPP 040-7665399


Yhteydentottolomake

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.